1. 1. Mrs. Bindiya Kamra
  2. 2. Mrs. Sadhana Saini
  3. 3. Mr. Hemant Kumar
  4. 4. Mr. Pankaj Bhatia
  5. 5. Radha George
  6. 6. Riya Daniel
  7. 7. Ritu Gaur